Privacy Policy

We vragen enkel je persoonlijke gegevens die nodig zijn om je boodschap aan ons via de contactpagina te beantwoorden.
Wil je weten welke gegevens over jou in ons bestand staan? Neem dan contact met ons op.

 

 

1. Over deze privacyverklaring

Effectis vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Zij streeft er dan ook naar om persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Effectis, gevestigd te 9000 Gent, Zuiderlaan 1-3. met ondernemingsnummer 0598.792.975.

Contactgegevens: www.effectis.be / info@effectis.be / 09/225.54.02

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens verklaart deze Privacyverklaring welke rechten betrokkene hebben en hoe ze deze kunnen uitoefenen.

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over iemand als persoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, etc…)

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan Effectis zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld klanten).

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Effectis zijn (als dienstverlener),of een derde die gegevens van Effectis verwerkt.

Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kan u met Effectis contact opnemen via info@effectis.be.

 

 

2. Effectis als verwerkingsverantwoordelijke

Effectis verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie zij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers. Het gaat eveneens om gegevens die (potentiële) werknemers van klanten verstrekken aan Effectis bij psychotechnische testen, assessments, trainingen of coachingsessies in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten met haar klanten. Ten slotte worden ook persoonsgegevens verwerkt van personen die het contactformulier op deze website invullen en/of zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

 

Effectis kan volgende Persoonsgegevens van verzamelen of verkrijgen:

 • Identiteitsgegevens (naam, emailadres, gsm-nummer, beroep, werkgever)
 • Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, adres…)
 • Gegevens met betrekking tot het academische curriculum (in kader van een sollicitatie)
 • Gegevens ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten met klanten van Effectis, inbegrepen de gegevens uit de psychotechnische testen, de door de persoon ingevulde testen en vragenlijsten, de gegevens uit de assessments, trainingen en coachingsessies
 • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.
 

De verwerking van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk om:

 • Onze klanten van dienst te kunnen zijn en bijvoorbeeld een antwoord te kunnen geven op hun vragen, facturen te kunnen verzenden, communicatie te hebben omtrent de diensten, etc.
 • Om onze website te verbeteren
 • Onze klantenrelatie te kunnen onderhouden en verbeteren door middel van het versturen van nieuwsbrieven
 • Contacten te kunnen onderhouden met potentiële klanten
 • Nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven
 • Samenwerkingen te kunnen aangaan met externe consultants
 • Om de klanten (bij een aanvraag tot assessment, training of coaching) te informeren over de psycotechnische eigenschappen van de (kandidaat-)werknemer
 

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

 • De overeenkomst tussen Effectis en haar klanten voor het verstrekken van diensten en het gerechtvaardigd belang van Effectis bij de effectieve levering van deze diensten;
 • De toestemming van de persoon;
 • De wettelijke verplichting van Effectis om bepaalde gegevens bij te houden.


3. Effectis als verwerker

Effectis kan ook Persoonsgegevens verwerken voor derden.

Effectis is dienstverlener ten opzichte van haar klanten. Effectis is dan Verwerker van Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die als klant aan Effectis worden toevertrouwt om er in opdracht van de Opdrachtgever een verwerking mee te doen, worden uitsluitend gebruikt voor de duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet.

 

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Effectis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, of besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Bij Effectis gebeurt elke evaluatie door een menselijke tussenkomst en evaluatie.

 

 

5. Toegang door en doorgifte aan derden

Effectis verkoopt, verhandelt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Effectis zal in redelijkheid pogen de betrokken persoon van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Wij verstrekken enkel informatie aan derden om hun werk te kunnen doen. Dergelijke ontvangers van persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Effectis en de andere partij. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

 

 

6. Duur van de verwerking

Effectis houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. In ieder geval zullen de persoonsgegevens die voortvloeien uit de testen, coaching, trainingen niet langer dan 1 jaar na het afronden ervan worden bewaard.

 

 

7. Vertrouwelijkheid en beveiliging

De gegevens kunnen enkel worden ingekeken door de werknemers van Effectis die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun job. Voor wat betreft de gegevens die voortkomen uit de psychologische testen voor selectie, coaching, assessments of trainingen, zullen deze gegevens enkel door de kandidaat, de opdrachtgever en de verantwoordelijke persoon van Effectis kunnen worden ingekeken.

Effectis verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen via technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

De aan Effectis bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard voor max 1 jaar na afronding van de coachingsessie of het einde van de contractuele relatie bij Effectis op desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

Effectis rekent er evenwel op dat de betrokken personen zelf ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften naleven, door er onder andere zelf voor te zorgen dat elke niet toegestane toegang tot hun login en wachtwoord wordt voorkomen.

De betrokken personen erkennen en aanvaarden dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die zij zouden lijden door het onrechtmatig of foutief gebruik van uw Persoonsgegevens door derden nooit op Effectis kan worden verhaald.

 

 

8. Hyperlinks

De website van Effectis kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar de website van Effectis. Effectis is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

 

9. Rechten van de betrokkenen

Onderstaande rechten kunnen door de betrokkene worden uitgeoefend door ons te contacteren via info@effectis.be, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart.

Recht van toegang en rectificatie:
De betrokkene heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot zijn persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te corrigeren.

Recht van verwijdering en beperking:
De betrokkene heeft het recht om Effectis te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen. Zij/Hij erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Zij/hij kan ons ook verzoeken om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar:
Hij/Zij heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. Hiervoor dient zij/hij wel ernstige en legitieme redenen op te geven.

Hij/Zij kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft geen motivatie te worden opgegeven.

Recht van overdraagbaarheid:
Hij/zij beschikt over het recht om zijn/haar persoonsgegevens die door Effectis worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt hij/zij over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht van intrekking van toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming, beschikt de betrokkene over het recht om die toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen:
Hij/Zij beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00 / Fax. 02/274.48.35 / E-mail. contact@apd-gba.be

Indien er nog vragen zijn over het privacybeleid van Effectis, gelieve met contact op te nemen via info@effectis.be.

 

 

10. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy verklaring te consulteren om na te gaan of er iets werd gewijzigd.

 

Laatst bijgewerkte versie: 15/11/2023

Nous vous demandons uniquement les données personnelles que nous estimons nécessaires pour répondre au message envoyé par notre page de contact. Vous souhaitez savoir quelles données vous concernant figurent dans nos fichiers ? Contactez-nous.

 

1. À propos de la présente déclaration de confidentialité

Effectis accorde une grande importance à la protection de votre vie privée. Elle s’efforce dès lors de traiter toutes vos données à caractère personnel de manière légale, honnête et transparente.

La présente Déclaration de confidentialité concerne toutes les données à caractère personnel qui sont collectées et traitées par Effectis, société établie à 9000 Gent, Zuiderlaan 1-3 et enregistrée sous le numéro d’entreprise 0598.792.975.

Contact : www.effectis.be / info@effectis.be / 09/225.54.02

Dans la présente Déclaration de confidentialité, nous entendons vous expliquer quelles informations vous concernant nous collectons, à quelles fins nous les utilisons et à qui nous les transmettons. Nous y énonçons aussi les droits dont disposent les personnes concernées et comment celles-ci peuvent les exercer.

« Données à caractère personnel » : données personnelles convertibles qui donnent directement ou indirectement des informations sur une personne (nom, adresse e-mail, numéro de téléphone, numéro de registre national, etc.).

« Responsable du traitement » : le « propriétaire » de certaines données à caractère personnel. Celui-ci peut être Effectis ou un tiers (par exemple, un client).

« Sous-traitant » : celui qui traite effectivement les données. Celui-ci peut être Effectis (en tant que prestataire de services) ou un tiers qui traite des données d’Effectis.

Pour toute question relative à la présente Déclaration de confidentialité, veuillez contacter Effectis à info@effectis.be.

 

2. Effectis en tant que responsable du traitement

Effectis traite les Données à caractère personnel de personnes physiques avec qui elle a, a eu ou souhaite avoir à l’avenir une relation directe ou indirecte.

Il s’agit donc à la fois des Données à caractère personnel des personnes de contact communiquées par ses clients ou fournisseurs, des Données à caractère personnel de personnes de contact chez ses clients potentiels et des Données à caractère personnel de travailleurs potentiels. Il s’agit également des données que des travailleurs (potentiels) chez des clients fournissent à Effectis lors de tests psychotechniques, d’évaluations, de formations ou de séances de coaching dans le cadre de l’exécution des contrats de prestation de services qu’Effectis conclut avec ses clients. Enfin, sont également traitées les Données à caractère personnel de personnes qui remplissent le formulaire de contact sur ce site Internet et/ou s’inscrivent à la newsletter.

Effectis peut collecter ou recevoir les Données à caractère personnel suivantes :

 • données d’identité (nom, adresse e-mail, numéro de GSM, profession, employeur) ;
 • données relatives à la facturation (numéro TVA, adresse, etc.) ;
 • données relatives au parcours académique (dans le cadre d’une candidature) ;
 • données en exécution des contrats de prestation de services qu’Effectis conclut avec ses clients, y compris les données issues des tests psychotechniques, des tests et questionnaires complétés par la personne concernée, des évaluations, des formations et des séances de coaching ;
 • réclamations que vous introduisez ou demandes que vous nous adressez.
 

Le traitement de ces Données à caractère personnel est nécessaire aux fins suivantes :

 • servir nos clients et, par exemple, répondre à leurs questions, envoyer des factures, communiquer au sujet des services, etc. ;
 • améliorer notre site Internet ;
 • entretenir et améliorer nos relations clients par l’envoi de newsletters ;
 • entretenir des contacts avec des clients potentiels ;
 • engager de nouveaux collaborateurs ;
 • mettre en place des collaborations avec des consultants externes ;
 • informer les clients (lors d’une demande d’évaluation, de formation ou de coaching) sur les qualités psychotechniques du (candidat) travailleur.
 

Ces traitements reposent sur les fondements juridiques suivants :

 • le contrat conclu entre Effectis et ses clients pour la fourniture de services ainsi que l’intérêt légitime d’Effectis dans le cadre de la fourniture effective de ces services ;
 • le consentement de la personne concernée ;
 • l’obligation légale d’Effectis de tenir à jour certaines données.
 

3. Effectis en tant que sous-traitant

Effectis peut aussi traiter des Données à caractère personnel pour des tiers.

Effectis est un prestataire de services pour ses clients. Effectis est alors Sous-traitant de Données à caractère personnel. Les Données à caractère personnel qui sont confiées à Effectis en tant que client en vue de contribuer à un traitement à la demande du Donneur d’ordre sont exclusivement utilisées pour la mission clairement définie. Ces données ne sont jamais exploitées à d’autres fins.

 

4. Prise de décision automatisée

Effectis ne prend aucune décision sur la base de traitements automatisés et aucune décision n’est prise par des programmes ou systèmes informatiques sans qu’il y ait une intervention humaine. Chez Effectis, toutes les évaluations sont le fruit d’une intervention et d’une évaluation humaines.

 

5. Accès et transfert à des tiers

Effectis ne vend, n’échange ni ne loue vos données à des tiers, et les fournit uniquement en cas de nécessité pour exécuter le contrat ou pour répondre à une obligation légale ou un ordre judiciaire. Effectis tentera de manière raisonnable d’en informer préalablement la personne concernée, sauf si elle est soumise à des restrictions légales.

Nous ne fournissons des informations à des tiers que dans le but que ceux-ci puissent effectuer leur travail. Ces destinataires de Données à caractère personnel peuvent utiliser ces informations uniquement aux fins d’exécution du contrat conclu entre Effectis et l’autre partie. Ils n’ont pas le droit d’utiliser les données à d’autres fins.

 

6. Durée du traitement

Effectis ne conservera pas vos Données à caractère personnel plus longtemps que ce qui est raisonnablement nécessaire aux fins citées dans la présente Déclaration de confidentialité. Dans tous les cas, les Données à caractère personnel issues des tests, des séances de coaching et des formations ne seront pas conservées au-delà d’un an après la fin de ceux-ci.

 

7. Confidentialité et sécurisation

Les données ne peuvent être consultées que par les travailleurs d’Effectis qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction. En ce qui concerne les données issues des tests psychologiques de sélection, des séances de coaching, des évaluations et des formations, elles pourront uniquement être consultées par le candidat, le donneur d’ordre et la personne responsable au sein d’Effectis.

Effectis s’engage à prendre, au mieux de ses possibilités, toutes les mesures raisonnables en vue de garantir la protection des Données à caractère personnel au moyen de mesures de sécurité techniques et organisationnelles.

Les Données à caractère personnel confiées à Effectis sont conservées pendant maximum un an après la fin de la session de coaching ou de la relation contractuelle avec Effectis ou, le cas échéant, le Sous-traitant, sur des serveurs en Belgique ou dans l’Union européenne.

Effectis compte cependant sur le fait que les personnes concernées respectent elles-mêmes en tout temps les prescriptions de sécurité, en veillant notamment elles-mêmes à empêcher tout accès non autorisé à leurs identifiant et mot de passe.

Les personnes concernées reconnaissent et acceptent que l’envoi et la conservation des Données à caractère personnel ne sont jamais sans risque et que, par conséquent, les dommages qu’elles pourraient subir à la suite d’une utilisation illicite ou incorrecte de leurs Données à caractère personnel par des tiers ne pourront jamais être indemnisés par Effectis.

 

8. Hyperliens

Le site Internet d’Effectis peut contenir des hyperliens vers des sites Internet d’autres parties. Il est également possible que des sites Internet d’autres parties contiennent des hyperliens vers le site Internet d’Effectis. Effectis n’est pas responsable de la politique de confidentialité des sites Internet de ces autres parties, ni de l’utilisation de cookies sur ces sites Internet.

 

9. Droits des personnes concernées

La personne concernée peut exercer les droits énoncés ci-dessous en nous contactant à info@effectis.be et en joignant une copie de sa carte d’identité.

Droit d’accès et de rectification :

La personne concernée a le droit d’accéder gratuitement à ses données personnelles et de corriger les éventuelles données incorrectes.

Droit à l’effacement et à la limitation :

La personne concernée a le droit de demander à Effectis l’effacement de ses données à caractère personnel. Elle reconnaît à cet égard qu’à la suite d’une demande d’effacement de données à caractère personnel, certains services et produits ne seront plus disponibles.

Elle peut également nous demander de limiter le traitement de ses données à caractère personnel.

Droit d’opposition :

La personne concernée a toujours le droit de s’opposer à l’utilisation de ses données à caractère personnel. À cet effet, elle doit toutefois invoquer des motifs sérieux et légitimes.

Elle peut également expressément s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel à des fins de prospection, sans devoir indiquer de motifs.

Droit à la portabilité :

La personne concernée a le droit de recevoir ses données à caractère personnel traitées par Effectis dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. Elle a aussi le droit de faire transmettre ces données à d’autres responsables du traitement.

Droit au retrait du consentement :

Dans la mesure où le traitement est fondé sur le consentement préalable, la personne concernée a le droit de retirer ce consentement.

Droit d’introduire une réclamation :

La personne concernée a, en outre, le droit d’introduire une réclamation auprès de l’Autorité de protection des données :

Autorité de protection des données – Rue de la Presse 35 – 1000 BRUXELLES

Tél. 02/274.48.00 / Fax. 02/274.48.35 / E-mail. contact@apd-gba.be

Pour toute autre question relative à la politique de confidentialité d’Effectis, veuillez nous contacter à info@effectis.be.

 

10. Modifications

La présente Déclaration de confidentialité peut être modifiée. Nous vous conseillons dès lors de la consulter régulièrement afin de vérifier si elle a été modifiée.

Dernière mise à jour : 20/03/2019

We only ask you to provide us with the personal data that are necessary to answer your message sent to us by way of the contact page.Do you want to know what data we have on you in our files? Then feel free to contact us.

 

1. About this privacy statement

Effectis finds it extremely important to protect your privacy. That is why it makes every effort to process personal data lawfully, honestly and transparently.

This Privacy Statement relates to all personal data that are collected and processed by Effectis, which is established at Zuiderlaan 1-3 in 9000 Ghent, and has company number 0598.792.975.

Contact details: www.effectis.be / info@effectis.be / 09/225.54.02

In this Privacy Statement, we explain what information we collect, what we use such information for and to whom we transmit such information. This Privacy Statement also explains which rights data subjects have and how they can exercise them.

“Personal Data”: personally traceable data; these directly or indirectly say something about someone as a person (name, email address, telephone number, national registry number, etc.).

“Controller”: the “owner” of certain personal data. This can be Effectis as such or a third person (a customer, for example).

“Processor”: the one who actually processes the data. This can be Effectis (as service provider) or a third person who processes the data of Effectis.

You can contact Effectis at info@ effectis.be for questions relating to this Privacy Statement.

 

2. Effectis as controller

Effectis processes Personal Data of natural persons with whom it has or has had a direct or indirect relationship or with whom it wishes to have a direct or indirect relationship in the future.

The Personal Data concerned are therefore of the contacts provided to it by its customers and suppliers, as well as the contacts at its potential customers and the Personal Data of potential employees. It also concerns data that (potential) employees of customers provide to Effectis while taking psycho-technical tests, assessments, training courses or coaching sessions while executing service provision agreements with its customers. Finally, Personal Data of people who complete the contact form on this website and/or who subscribe to the newsletter are also processed.

Effectis can collect or obtain the following Personal Data:

 • identity data (name, email address, mobile phone number, occupation and employer)
 • data relating to invoicing (VAT number, address, etc.)
 • data relating to one’s academic curriculum (for job application purposes)
 • data in the course of executing the service provision agreements with Effectis customers, including the data from psycho-technical tests, the tests and questionnaires that the person has completed, the data from the assessments, and training courses and coaching sessions
 • complaints that you submit or requests that you address to us.
 

Such Personal Data processing is necessary to do the following:

 • be able to be of service to our customers and, for example, be able to answer their questions, send their invoices, communicate about the services, etc.;
 • improve our website
 • be able to maintain and improve our customer relationship by means of sending newsletters
 • be able to keep in contact with potential customers
 • be able to recruit new employees
 • be able to collaborate with external consultants
 • inform customers on the psycho-technical properties of a (candidate) employee (in the case of an application for assessment, training or coaching course).
 

The legal basis for this processing lies in the following:

 • the service provision agreement between Effectis and its customers and the legitimate interest of Effectis in providing such services effectively
 • the person’s consent;
 • the obligation that has been laid down by law according to which Effectis must keep a record of certain data
 
 

3. Effectis as processor

Effectis can also process Personal Data for third parties.

Effectis is the service provider vis-à-vis its customers. Effectis is then the Personal Data Processor. Personal Data that the person entrusts to Effectis as its customer to be processed as instructed by the Principal are exclusively used for the clearly outlined assignment. These data will never be used for any other purpose.

 

4. Automated decision-making

Effectis does not make any decisions based on automated processing or decisions that are made by computer programs or systems without involving a natural person. Any evaluation that is made at Effectis is made by human intervention and evaluation.

 

5. Access by and transmission to third parties

Effectis does not sell, trade or lease your details to third parties and transmits them to such parties solely and only if this is necessary to execute the agreement or to comply with an obligation laid down by law or a judicial order. Within reason, Effectis will attempt to inform the data subject about this in advance unless anything is subject to any restrictions laid down by law.

We only provide information to third parties to enable them to do their work. Such personal data recipients may use this information exclusively to execute the agreement between Effectis and the other party. They do not have the right to use the data for any other purposes.

 

6. Duration of the processing

Effectis does not keep your personal data any longer than is reasonably necessary for the purposes stated in this privacy statement. In any event, the personal data resulting from the tests, coaching and training courses will not be kept for longer than 1 year after such have been completed.

 

7. Confidentiality and security

The data will only be made available for perusal to Effectis employees who need them to do their job. With regard to the data generated by the psychological tests for selection, coaching, assessment or training courses, such can only be viewed by the candidate, the principal and the person responsible at Effectis.

Effectis undertakes to take all reasonable measures to the best of its ability to guarantee the protection of the Personal Data by means of technical and organisational security measures.

The Personal Data provided to Effectis will be kept for a maximum of 1 year after the coaching session has been completed or until the end of the contractual relationship with Effectis or, if necessary, at the Processor’s, on servers in Belgium or the European Union.

However, Effectis does count on the data subject to personally comply with the safety prescriptions at all times by personally ensuring, for example, that any unauthorised access to his or her login and password is prevented.

The data subjects recognise and accept that transmitting and keeping Personal Data are never without risk and, consequently, that the damage that they might suffer pursuant to the unlawful or incorrect use of your Personal Data by third parties can never be recovered from Effectis.

 

8. Hyperlinks

The Effectis website can contain hyperlinks to other parties’ websites. Other parties’ websites may also contain hyperlinks to the Effectis website. Effectis is not responsible for the privacy policy of other parties’ websites or the use of cookies on such websites.

 

9. Data subjects’ rights

Data subjects can exercise the rights below by contacting us at info@effectis.be, provided that a copy of their identity card is attached.

Right to access and rectify:
The data subject has the right to gain access to his or her personal data and to rectify any incorrect data, free of charge.

Right to erase and restrict:
The data subject has the right to request Effectis to erase his/her personal data. She/he hereby recognises that certain services and products cannot be provided or delivered if there is a request to have her/his personal data removed.

She/he can request us to restrict the processing of her/his personal data.

Right to object:
He/she always has the right to oppose his/her personal data being used. However, he/she must provide serious and legitimate reasons for this.

He/she can also expressly object to the processing of your personal data for the purposes of direct marketing, for which no reason need be given.

Right of portability:
He/she has the right to obtain his/her personal data processed by Effectis in a structured, accepted and machine-readable form. He/she also has the right to have such data transmitted to other persons responsible for the processing.

Right to withdraw consent:
To the extent that the processing is based on the data subject’s prior consent, he/she has the right to withdraw such consent.

Right to file a complaint:
He/she has the right to file a complaint with the Belgian Data Protection Authority:
Data Protection Authority – Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSELS
Tel.:02/274.48.00 / Fax.: 02/274.48.35 / Email. contact@apd-gba.be

Please feel free to contact Effectis at info@effectis.be if there are any more questions regarding its privacy policy.

 

10. Amendments

This Privacy Statement can be amended. We recommend that you regularly consult this Privacy Statement to check whether anything has been amended.

Most recently updated version: 20 March 2019