Privacy Policy

We vragen enkel je persoonlijke gegevens die nodig zijn om je boodschap aan ons via de contactpagina te beantwoorden.
Wil je weten welke gegevens over jou in ons bestand staan? Neem dan contact met ons op.

 

1. Over deze privacyverklaring

Effectis vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Zij streeft er dan ook naar om persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door Effectis, gevestigd te 9000 Gent, Zuiderlaan 1-3. met ondernemingsnummer 0598.792.975.

Contactgegevens: www.effectis.be / info@effectis.be / 09/225.54.02

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens verklaart deze Privacyverklaring welke rechten betrokkene hebben en hoe ze deze kunnen uitoefenen.

‘Persoonsgegevens’: persoonlijk herleidbare gegevens, deze zeggen direct of indirect iets over iemand als persoon (naam, e-mailadres, telefoonnummer, rijksregisternummer, etc…)

‘Verwerkingsverantwoordelijke’: de ‘eigenaar’ van bepaalde persoonsgegevens. Dit kan Effectis zelf zijn, of een derde (bijvoorbeeld klanten).

‘Verwerker’: degene die de gegevens daadwerkelijk verwerkt. Dit kan Effectis zijn (als dienstverlener),of een derde die gegevens van Effectis verwerkt.

Voor vragen aangaande deze Privacyverklaring kan u met Effectis contact opnemen via info@effectis.be.

 

2. Effectis als verwerkingsverantwoordelijke

Effectis verwerkt Persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie zij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie heeft, gehad heeft of in de toekomst wenst te hebben.

Het gaat dus zowel om de Persoonsgegevens van de door haar klanten en leveranciers opgegeven contactpersonen, maar ook de contactpersonen bij haar potentiële klanten en de Persoonsgegevens van potentiële werknemers. Het gaat eveneens om gegevens die (potentiële) werknemers van klanten verstrekken aan Effectis bij psychotechnische testen, assessments, trainingen of coachingsessies in het kader van de uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten met haar klanten. Ten slotte worden ook persoonsgegevens verwerkt van personen die het contactformulier op deze website invullen en/of zich inschrijven voor de nieuwsbrief.

Effectis kan volgende Persoonsgegevens van verzamelen of verkrijgen:

 • Identiteitsgegevens (naam, emailadres, gsm-nummer, beroep, werkgever)
 • Gegevens met betrekking tot facturatie (BTW-nummer, adres…)
 • Gegevens met betrekking tot het academische curriculum (in kader van een sollicitatie)
 • Gegevens ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomsten met klanten van Effectis, inbegrepen de gegevens uit de psychotechnische testen, de door de persoon ingevulde testen en vragenlijsten, de gegevens uit de assessments, trainingen en coachingsessies
 • Klachten die u indient of verzoeken die u tot ons richt.

De verwerking van deze Persoonsgegevens is noodzakelijk om:

 • Onze klanten van dienst te kunnen zijn en bijvoorbeeld een antwoord te kunnen geven op hun vragen, facturen te kunnen verzenden, communicatie te hebben omtrent de diensten, etc.
 • Om onze website te verbeteren
 • Onze klantenrelatie te kunnen onderhouden en verbeteren door middel van het versturen van nieuwsbrieven
 • Contacten te kunnen onderhouden met potentiële klanten
 • Nieuwe medewerkers te kunnen aanwerven
 • Samenwerkingen te kunnen aangaan met externe consultants
 • Om de klanten (bij een aanvraag tot assessment, training of coaching) te informeren over de psycotechnische eigenschappen van de (kandidaat-)werknemer

De rechtsgrond voor deze verwerkingen ligt in:

 • De overeenkomst tussen Effectis en haar klanten voor het verstrekken van diensten en het gerechtvaardigd belang van Effectis bij de effectieve levering van deze diensten;
 • De toestemming van de persoon;
 • De wettelijke verplichting van Effectis om bepaalde gegevens bij te houden.

 

3. Effectis als verwerker

Effectis kan ook Persoonsgegevens verwerken voor derden.

Effectis is dienstverlener ten opzichte van haar klanten. Effectis is dan Verwerker van Persoonsgegevens. Persoonsgegevens die als klant aan Effectis worden toevertrouwt om er in opdracht van de Opdrachtgever een verwerking mee te doen, worden uitsluitend gebruikt voor de duidelijk omschreven opdracht. Deze gegevens worden nooit voor een ander doel ingezet.

 

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Effectis neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, of besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Bij Effectis gebeurt elke evaluatie door een menselijke tussenkomst en evaluatie.

 

5. Toegang door en doorgifte aan derden

Effectis verkoopt, verhandelt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Effectis zal in redelijkheid pogen de betrokken persoon van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Wij verstrekken enkel informatie aan derden om hun werk te kunnen doen. Dergelijke ontvangers van persoonsgegevens mogen die informatie slechts gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Effectis en de andere partij. Zij hebben niet het recht om de gegevens voor andere doeleinden te gebruiken.

 

6. Duur van de verwerking

Effectis houdt uw persoonsgegevens niet langer bij dan redelijkerwijs noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. In ieder geval zullen de persoonsgegevens die voortvloeien uit de testen, coaching, trainingen niet langer dan 1 jaar na het afronden ervan worden bewaard.

 

7. Vertrouwelijkheid en beveiliging

De gegevens kunnen enkel worden ingekeken door de werknemers van Effectis die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun job. Voor wat betreft de gegevens die voortkomen uit de psychologische testen voor selectie, coaching, assessments of trainingen, zullen deze gegevens enkel door de kandidaat, de opdrachtgever en de verantwoordelijke persoon van Effectis kunnen worden ingekeken.

Effectis verbindt zich ertoe om naar best vermogen alle redelijke maatregelen te nemen om de bescherming van de Persoonsgegevens te waarborgen via technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen.

De aan Effectis bezorgde Persoonsgegevens blijven bewaard voor max 1 jaar na afronding van de coachingsessie of het einde van de contractuele relatie bij Effectis op desgevallend bij de Verwerker op servers in België of de Europese Unie.

Effectis rekent er evenwel op dat de betrokken personen zelf ten allen tijde de veiligheidsvoorschriften naleven, door er onder andere zelf voor te zorgen dat elke niet toegestane toegang tot hun login en wachtwoord wordt voorkomen.

De betrokken personen erkennen en aanvaarden dat het doorsturen en bewaren van Persoonsgegevens nooit zonder risico is en bijgevolg dat de schade die zij zouden lijden door het onrechtmatig of foutief gebruik van uw Persoonsgegevens door derden nooit op Effectis kan worden verhaald.

 

8. Hyperlinks

De website van Effectis kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar de website van Effectis. Effectis is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

 

9. Rechten van de betrokkenen

Onderstaande rechten kunnen door de betrokkene worden uitgeoefend door ons te contacteren via info@effectis.be, mits bijvoeging van een kopie van de identiteitskaart.

Recht van toegang en rectificatie:
De betrokkene heeft het recht gratis toegang te verkrijgen tot zijn persoonlijke gegevens en eventuele foutieve gegevens te corrigeren.

Recht van verwijdering en beperking:
De betrokkene heeft het recht om Effectis te verzoeken zijn/haar persoonsgegevens te verwijderen. Zij/Hij erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

Zij/hij kan ons ook verzoeken om de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar:
Hij/Zij heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens. Hiervoor dient zij/hij wel ernstige en legitieme redenen op te geven.

Hij/Zij kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft geen motivatie te worden opgegeven.

Recht van overdraagbaarheid:
Hij/zij beschikt over het recht om zijn/haar persoonsgegevens die door Effectis worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt hij/zij over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Recht van intrekking van toestemming:
Voor zover de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming, beschikt de betrokkene over het recht om die toestemming in te trekken.

Recht om klacht in te dienen:
Hij/Zij beschikt ook over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:
Gegevensbeschermingsautoriteit – Drukpersstraat 35 – 1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00 / Fax. 02/274.48.35 / E-mail. contact@apd-gba.be

Indien er nog vragen zijn over het privacybeleid van Effectis, gelieve met contact op te nemen via info@effectis.be.

 

10. Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy verklaring te consulteren om na te gaan of er iets werd gewijzigd.

Laatst bijgewerkte versie: 20/3/2019